INFORMACE O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A PRÁVECH S TÍM SOUVISEJÍCÍCH

(ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“ ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) e-aukční portál s.r.o., IČO 014 87 507, se sídlem Vršovická 1525/1d, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209541 (dále jen „Správce“) je správcem a zpracovatelem některých Vašich osobních údajů, popř. osobních údajů Vašich zaměstnanců se kterými komunikuje.

OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, popř. Vašich zaměstnanců, jako je jméno, příjmení, e-mail, telefon (dále jen „osobní údaje“). Seznam konkrétních údajů, které o Vás, popř. Vašich zaměstnancích, zpracováváme si můžete vyžádat na adrese info@e-ap.cz (více o svých právech a žádosti naleznete níže). Osobní údaje získal Správce přímo od Vás při Vaší přihlášce do elektronické aukce na vybrané komodity na internetových stránkách https://e-aukcniportal.cz/, případně při následném uzavření příkazní smlouvy, popř. prostřednictvím vzájemné komunikace či veřejně dostupných rejstříků a evidencí. Vámi poskytnuté osobní údaje, tak zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, a to pro účely plnění smlouvy a dále pak v souvislosti s dodržováním zákonných povinností (účetní a daňové). Vámi udělené osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím. Z titulu plnění Vaší objednávky (smlouvy) a z důvodu plnění zákonných povinností provádí Správce zpracování Vašich osobních údajů formou zaznamenání, shromažďování, uspořádání, uložení, vyhledávání, nahlédnutí, použití, předání a zveřejnění. Pokud jste při registraci nebo později vyslovili souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, pak Správce zpracovává Vámi poskytnuté údaje rovněž z titulu Vámi vysloveného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje Správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných lhůt stanovených k archivaci materiálů týkajících se uzavřeného smluvního vztahu (poskytování služeb dle příkazní smlouvy) a informací s tím souvisejících, vycházejících zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, a GDPR.

SEZNAM VAŠICH PRÁV

Seznam Vašich práv a práv Vašich zaměstnanců, která máte v souvislosti se zpracováváním Vašich (jejich) osobních údajů:

Právo na informace

  • Máte právo získat přehled osobních údajů, které o vás zpracováváme včetně dalších souvisejících informací.
  • Máte právo obdržet informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro Vaše práva a svobody.


Právo na opravu a aktualizaci

  • Pokud zjistíte, že o vás evidujeme nesprávné či nepřesné údaje, máte právo na jejich opravu. V případě Vašeho zájmu máte právo také na doplnění či aktualizaci neúplných informací.


Právo na změnu či omezení rozsahu zpracování osobních údajů

  • Máte právo na blokování či omezení některých způsobů zpracování osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování, bude dle vás zpracování protiprávní, nebo budete-li popírat přesnost údajů. Toto právo však máte s přihlédnutím k plnění zákonných povinností ze strany Správce.


Právo na výmaz

  • Za předpokladu, že zpracováváme Vaše údaje neoprávněně nebo si již více nebudete přát zpracovávání Vašich údajů z naší strany, máte právo na jejich výmaz. Avšak s přihlédnutím k plnění zákonných povinností ze strany Správce, zejména archivačních lhůt.


Právo na přenesení údajů

  • Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme k jinému správci osobních údajů, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu.


Právo vznést stížnost či námitku

  • Máte-li pochybnosti o našem postupu a oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů, můžete vůči tomuto zpracování vznést námitku. Nevyhovíme-li vám, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, a proto dostatečně chráníme Vaše osobní údaje fyzickým i softwarovým zabezpečením. V případě Vašeho zájmu o využití práva na přenos osobních údajů jsme připraveni Vám v rámci možností plně vyhovět. Dovolujeme si Vás však upozornit, že neodpovídáme za míru ochrany Vašich práv jiným správcem osobních údajů, kterého si zvolíte, a proto si vás dovolujeme nabádat ke zvýšené opatrnosti při předávání Vašich osobních údajů.

POSTUP VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O UPLATNĚNÍ PRÁV

Postup vyřízení Vaší žádosti či žádosti vašeho zaměstnance o uplatnění práv:

Jsme povinni Vás informovat bez zbytečného odkladu o přijatých opatřeních, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce. Pokud bychom Vaší žádosti nevyhověli, budeme Vás o důvodech nevyhovění informovat nejpozději do jednoho měsíce.

Informace na Vaši žádost Vám poskytneme bezplatně s výjimkou případu níže uvedeného.

V některých případech nejsme povinni zcela nebo z části Vaší žádosti vyhovět, zejména pokud bude žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená či opakující se. Pro tyto případy jsme oprávněni Vaši žádost odmítnout nebo Vám uložit přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyřízení Vaší žádosti.

Obdržíme-li žádost a budeme-li mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

S vaší žádostí se na nás můžete obracet písemně na adresu Komenského 103, 549 01 Nové Město nad Metují nebo elektronicky na e-mail: info@e-ap.cz.

 

e-aukční portál s.r.o.,
Jan Weber, jednatel společnosti

© 2024 E-Aukční portál s.r.o. | Grafický design grafikmartin.cz