Všeobecné obchodní podmínky

společnosti e-aukční portál s.r.o.,

se sídlem Vršovická 1525/1d, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 01487507,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209541

ÚVOD

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) režim realizace poskytování komplexního poradenského servisu a spolupráci při vyhledávání a doporučení dodavatele elektrické energie nebo zemního plynu anebo jiné komodity či služby (dále jen „Komodita“) mezi společností e-aukční portál s.r.o., se sídlem Vršovická 1525/1d, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 014 87 507, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 209541 a jejími zákazníky jako odběrateli služeb. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“). V případě rozporu mezi těmito VOP a Smlouvou má přednost Smlouva.

Příkazník“ se pro účely VOP rozumí společnost e-aukční portál s.r.o., se sídlem Vršovická 1525/1d, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 014 87 507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 209541

Příkazce“ se pro účely VOP rozumí buď podnikatel nebo spotřebitel nebo orgán veřejné správy.

 • Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
 • Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 1. Příkazník je podnikatelem, který pořádá elektronické aukce, prostřednictvím kterých se snaží zprostředkovat pro Příkazce uzavření smlouvy s nejvhodnějším dodavatelem jím zvolené komodity. Za tímto účelem uzavírá se svými zákazníky (Příkazci) Smlouvu, na základě níž se zavazuje provést jedno nebo více poptávkových řízení ve formě vyhledávání a doporučení vhodného dodavatele Komodity, kterou Příkazce poptává, především s využitím elektronické aukce (dále jen „e-aukce“).
 2. Závazek Příkazníka podle odst. 1.1 Smlouvy je splněn výběrem vhodného dodavatele vybrané Komodity. Příkazník na sebe bere povinnost obstarání záležitosti Příkazce uvedené ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 2431 občanského zákoníku. Příkazník ohledně svého závazku podle Smlouvy uvádí, že vynaloží veškeré úsilí, aby bylo dosaženo co nejnižší ceny na trhu v dotčeném období.
 3. O zařazení Příkazce do konkrétní e-aukce rozhoduje Příkazník v souladu se Smlouvou.
 4. Příkazce bere na vědomí, že předmětem poptávkového řízení nejsou regulované složky ceny elektrické energie / zemního plynu ani distribuce, ani daně a poplatky stanovené obecně závaznými právními předpisy. Příkazce též bere na vědomí a počítá s tím, že poptávkové řízení podle této Smlouvy může Příkazník organizovat pro větší množinu Příkazců.
 5. Příkazník předloží Příkazci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uskutečnění e-aukce zprávu o realizaci e-aukce, do které byl Příkazce zařazen (dále jen „Protokol“).
 6. Za účelem plnění předmětu Smlouvy bude Příkazník především využívat specializované elektronické nástroje pro dynamické porovnávání nabídek dodavatelů. Příkazce poskytne Příkazníkovi nezbytnou součinnost pro přípravu a realizaci kroků směřujících k vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele Komodity a minimalizaci nákladů na její nákup, včetně součinnosti při přípravě a realizace poptávkových řízení. Touto součinností je míněna zejména spolupráce Příkazce a včasné a úplné poskytnutí informací nezbytných pro zpracovávání zadání poptávkového řízení.
 7. Smluvní strany se dále zavazují, že po dobu trvání Smlouvy budou realizovat vzájemnou spolupráci za podmínek uvedených ve Smlouvě.

2. AUDIT SOUČASNÉHO STAVU ODBĚRŮ

 1. Příkazník se uzavřením Smlouvy zavazuje k provedení a zpracování auditu současného stavu odběru Komodity Příkazcem za období uplynulých dvanácti (12) měsíců (dále jen „Audit“) v rozsahu nezbytném pro zpracování poptávkové dokumentace a k realizaci samotného vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele prostřednictvím poptávkového řízení.
 2. Příkazce je povinen za účelem provedení Auditu předat včas Příkazníkovi aktuální a přesné podklady a informace, jež jsou nezbytné k plnění Příkazníka dle Smlouvy a těchto VOP, tj. zejména:
  1. platnou smlouvu se stávajícím dodavatelem Komodity,
  2. odběrový diagram,
  3. doklady potvrzující spotřebu za předchozích 12 měsíců a platbu za ni,
  4. specifikaci odběrných míst,
  5. informace o množství a ceně nakupované Komodity,
  6. informace o současných technických a obchodně-právních podmínkách odběru Komodity od stávajícího dodavatele.
 3. Obsahem zpracování Auditu současného stavu všech odběrných míst Příkazce Příkazníkem je:
  1. roční odebírané množství Komodity,
  2. aktuální smluvní vztah Příkazce na dodávky Komodity,
  3. možnost a způsob případného ukončení odběru od současného dodavatele Příkazcem, včetně případné smluvní sankce,
  4. zpracování poptávkových parametrů do poptávkového řízení,
  5. zjištění předpokládané hodnoty odběru (předpokládané spotřeby),
  6. zpracování závěrečné zprávy z provedeného Auditu, včetně návrhu časového harmonogramu procesu výběru nejvhodnějšího dodavatele.

3. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Výše odměny za činnost Příkazníka je stanovena ve Smlouvě a odvíjí se od dosažené úspory, případně je stanovena paušálně. Pro účely výpočtu odměny na základě dosažené úspory platí, že dosažená úspora bude zjištěna jako rozdíl mezi (i) finanční hodnotou předpokládané spotřeby Komodity, jak byla stanovena v rámci Auditu, za dobu, na kterou je uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem na základě poptávkového řízení, stanovenou na základě cen (komoditní i kapacitní část) sjednaných u stávajícího dodavatele (zjištěno dle předložené nabídky stávajícího dodavatele na další období, pokud není k dispozici tak dle poslední ceny uvedené na posledním vyúčtování), a (ii) finanční hodnotou stejné spotřeby Komodity, stanovenou na základě cen (komoditní i kapacitní část) dle smlouvy s vítězným dodavatelem, uzavřené na základě poptávkového řízení. Vypočtená odměna je bez DPH, kterou je Příkazník oprávněn vyúčtovat.
 2. Nestanoví-li Smlouva jinak, zahrnuje odměna veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady Příkazníka, které mu vzniknou v souvislosti s jeho činností na základě Smlouvy.
 3. Nárok na odměnu vzniká Příkazníkovi dnem předání návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem Komodity Příkazci. Vyúčtování odměny provede Příkazník na základě daňového dokladu (faktury), který bude mít všechny povinné zákonné náležitosti. Odměna je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vystavení faktury Příkazníkem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 4. V případě prodlení Příkazce s úhradou odměny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazníka na náhradu újmy v plné výši.

4. OPAKOVANÉ POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

 1. Příkazník se zavazuje po dobu trvání účinnosti Smlouvy na žádost Příkazce uskutečnit nové poptávkové řízení na výběr dodavatele Komodity, a to i opakovaně, v případě, že:
  1. po realizaci poptávkového řízení a před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem bude Příkazci předložena relevantní nabídka (nabídka určitá, vážná a srozumitelná, ze které bude jednoznačně patrné, že daný potenciální dodavatel je schopen zboží dodávat) na dodávky Komodity, která se bude jevit jako výhodnější, než nabídka vybraného dodavatele;
  2. výsledky poptávkového řízení budou nejasné a nebude možno vyhodnotit nejvýhodnější nabídku.
 2. Opakované poptávkové řízení bude provedeno na základě nové smlouvy mezi Příkazcem a Příkazníkem, upravující podmínky opakovaného poptávkového řízení. Návrh takové smlouvy předkládá Příkazník na základě žádosti Příkazce dle odst. 4.1, přičemž její podmínky budou odpovídat původnímu poptávkovému řízení s přihlédnutím ke změnám, vyžadovaným objektivními okolnostmi (změny cen na trhu apod.). Příkazník je povinen takovou smlouvu uzavřít bez zbytečného odkladu poté, kdy mu Příkazce doručí podepsaný návrh této smlouvy ve znění navrženém Příkazníkem.
 3. Pokud byla Smlouva mezi Příkazníkem a Příkazcem uzavřena na dobu neurčitou, bod 4.2. se neuplatňuje.
 4. Pokud byla Smlouva mezi Příkazníkem a Příkazcem uzavřena na dobu neurčitou, zavazuje se Příkazník pro Příkazce provádět poptávková řízení opakovaně na základě žádosti Příkazce po celou dobu účinnosti Smlouvy mezi Příkazníkem a Příkazcem, a to s ohledem na konec platnosti smlouvy o dodávkách dané Komodity s aktuálním dodavatelem.

5. OCHRANA INFORMACÍ

 1. Příkazník se zavazuje, že použije informace získané od Příkazce podle Smlouvy a těchto VOP (dále jen „důvěrné informace“) pouze za účelem plnění Smlouvy a že nebude zveřejňovat důvěrné informace Příkazce a bude je reprodukovat pouze v rozsahu nezbytném pro účel plnění Smlouvy. Příkazník vymezí přístup k důvěrným informacím pouze těm svým zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří důvěrné informace potřebují znát za účelem plnění Smlouvy a pro přípravu a realizaci poptávkového řízení.
 2. Za důvěrné informace Příkazce se nepovažují informace, které:
  1. byly nezávisle připraveny Příkazníkem;
  2. získal Příkazník zákonnou cestou bez omezení z jiného zdroje oprávněného takové informace poskytovat;
  3. se staly všeobecně přístupné veřejnosti jiným způsobem než porušením povinnosti Příkazníka;
  4. v době zpřístupnění Příkazcem byly již Příkazníkovi známy;
  5. Příkazce umožní zveřejnit bez omezení;
  6. je nutné zpřístupnit podle zákona nebo rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.
 3. Bude-li dán Příkazníkovi Příkazcem souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tak ujednání o důvěrnosti informací obsažené v odstavci 5.1 VOP se nebudou týkat použití výsledků e-aukcí Příkazníkem k marketingovým účelům v rozsahu: jméno a příjmení/obchodní název Příkazce – seznam Komodit – celková hodnota Komodity před aukcí – celková hodnota Komodity po aukci – procentuální sleva dosažená v e-aukci za každou Komoditu. V případě marketingového použití informací v souladu s tímto ujednáním smlouvy je Příkazník odpovědný za to, že marketingovým využitím informací nedojde k poškození zájmů Příkazce.
 4. Veškeré důvěrné informace zůstávají majetkem Příkazce a veškeré předané informace budou vráceny případně zničeny na základě jeho písemné žádosti, vyjma elektronických dat, která zůstávají po realizaci elektronických poptávkových řízení uložena v databázi elektronického systému, a to po dobu 10-ti let.
 5. Veškeré postupy při zpracování a průběhu poptávkových řízení, způsob zadávání a definování znění zadání a nastavení funkcionalit software užívaného pro realizaci e-aukcí, představují know-how Příkazníka a jsou považovány za jeho důvěrné informace a obchodní tajemství. Příkazce se zavazuje tyto informace bez předchozího výslovného písemného souhlasu Příkazníka nezveřejnit ani neposkytnout třetím osobám.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Příkazník poskytuje služby v souladu s uzavřenou Smlouvou a těmito VOP. Je-li splněno vadně, má Příkazce práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění je možné uplatnit prostřednictvím reklamačního formuláře uvedeného na webových stránkách Příkazníka. (Soubor Reklamační formulář.v PDF).
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 občanského zákoníku.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Příkazce u Příkazníka na jeho korespondenční adrese: Komenského 103, 549 01 Nové Město nad Metují, případně na emailové adrese info@e-ap.cz.

7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PŘÍKAZNÍKA

 1. Odpovědnost Příkazníka je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění jeho povinnosti dle Smlouvy nebo těchto VOP, za předpokladu, že Příkazník nemohl tuto překážku odvrátit bez vynaložení nepřiměřených nákladů nebo rozumně předvídat. V případě takovéto překážky Příkazník oznámí Příkazci povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti, a její důsledky, případně návrh řešení.
 2. Příkazník nenese odpovědnost za případnou újmu, která vznikne Příkazci poptávkového řízení z důvodu předání neúplných, chybných či nepravdivých údajů pro přípravu a vypracování podmínek poptávkového řízení ze strany Příkazce.
 3. Příkazník nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti Příkazce.

8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Nakládání s osobními údaji Příkazce se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dále též souvisejícími předpisy platnými na území České republiky.
 2. Příkazce vyplněním přihlášky do elektronické aukce a následným uzavřením Smlouvy uděluje Příkazníkovi jakožto správci osobních údajů právní titul ke zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud Příkazce projeví svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, zpracovává Příkazník jeho osobní údaje rovněž na základě tohoto souhlasu. Tento souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy, a je kdykoliv odvolatelný.
 3. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Příkazník pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 4. Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů nalezne Zákazník v zásadách zpracování osobních údajů.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

 1. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Příkazcem v elektronické formě Příkazníkovi na kontaktní e-mail info@e-ap.cz nebo písemně na adresu sídla. Příkazník pro odstoupení od Smlouvy nevyžaduje vyplnění žádného speciálního formuláře. Spotřebitel však může odstoupení od Smlouvy provést prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu těchto VOP. Přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.
 2. Pokud Spotřebitel vyjádří výslovný souhlas, aby mu Příkazník poskytl sjednanou službu ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy uvedené v předchozím odstavci, má právo od takové Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku splnění závazku Příkazníka dle uzavřené Smlouvy. Po splnění závazku Příkazníka nárok Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy zaniká.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 občanského zákoníku a § 19 zákona o ochraně spotřebitele.
 4. Jakmile Spotřebitel vadu plnění Příkazníka dle uzavřené Smlouvy zjistí, vytkne ji bez zbytečného odkladu od jejího zjištění Příkazníkovi. Spotřebitel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Příkazníkovi bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje. Vadu plnění Příkazníka dle Smlouvy lze vytknout do 6 měsíců od převzetí předmětu plnění (poskytnutí služby Příkazníkem dle Smlouvy). Nevytkne-li Spotřebitel vadu plnění Příkazníka včas a namítne-li to Příkazník, soud Spotřebiteli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada plnění Příkazníka důsledkem skutečnosti, o které Příkazník při předání věděl nebo musel vědět.
 5. Je-li vada poskytnuté služby Příkazníkem odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď nápravy nebo doplnění toho, co nebylo Příkazníkem provedeno, anebo přiměřené slevy z ceny poskytnuté služby (z odměny Příkazníka). Nelze-li vadu poskytnuté služby Příkazníkem odstranit, může Spotřebitel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny poskytnuté služby (z odměny Příkazníka).
 6. V případě, že dojde ke vzniku sporu ze Smlouvy uzavřené mezi Spotřebitelem a Příkazníkem, a tento se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava, webová adresa: https://eru.gov.cz/, a postupovat dle pravidel uvedených na této webové adrese. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete taktéž na stránkách Energetického regulačního úřadu, webová adresa: https://eru.gov.cz/mimosoudni-reseni-sporu. Spotřebitel může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Článek III. odst. 3.4 VOP se na smluvní vztahy se Spotřebiteli neuplatní.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP nebo Smlouvou pro jednotlivý případ jinak, řídí se právní vztahy Smlouvou založené českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
 2. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem jejich podpisu Příkazcem nebo dnem, kdy s nimi Příkazce projeví souhlas, a to zasláním vyplněné přihlášky do elektronické aukce a následným uzavřením Smlouvy. Tyto VOP jsou umístěny na webových stránkách Příkazníka https://e-aukcniportal.cz/ a Příkazce svou přihláškou do elektronické aukce potvrzuje, že byl na tyto VOP upozorněn dostatečným způsobem ještě před vyplněním své přihlášky do aukce, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.
 3. Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce) příslušnost Okresního soudu v Náchodě v případě věcné příslušnosti okresních soudů, popř. Krajského soudu v Hradci Králové v případě věcné příslušnosti krajských soudů; to za předpokladu, že Příkazce je Podnikatelem.
 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.05.2024.

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy

© 2024 E-Aukční portál s.r.o. | Grafický design grafikmartin.cz